Joomla Free Template by FatCow Hosting

Anunt concurs Sofer Tr

Published: Thursday, 13 October 2016

anunt concurs sofer tr icon
Av
ând în vedere prevederile art.7, alin (1) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei Becicherecu Mic anunţă public organizarea concursului de ocupare a postului vacant, Şofer Tr, din cadrul compartimentului dezvoltare rurală şi locuinţe al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în data de 08.11.2016, pe o durată nedeterminată.

Ţinând cont de prevederile art.6, alin (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscute şi următoarele informaţii:

1. Denumirea funcţiei publice vacante şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a comunei: Şofer Tr, Compartiment Dezvoltare Rurală şi Administrarea Domeniului Public;

2. Probele stabilite pentru concurs: Concursul de dosare, Proba practică şi Proba interviului;

3. Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţiile generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice:

- Condiţii de studii: - Studii generale;

- Condiţii de vechime: - Nu este necesară vechimea în specialitatea funcţiei;

- Candidatul trebuie să fie posesorul unui carnet de conducător autovehicule categoria Tr.

4. Condiţii de desfăşurare ale concursului:

-        Termen limită de depunere al dosarelor 28.10.2016 la secretariatul comunei Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

-        Proba practică va fi desfăşurată în data de 08.11.2016, la ora 10:00, pe itinerariul propus de comisia de concurs, cu plecare de la sediul comunei Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

-        Proba interviului va fi desfăşurată în data de 10.11.2016, la ora 12:00, în sala de consiliu, Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

5. Bibliografie concurs

-        Nu este cazul

Dosarul de concurs trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art.3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

- curriculum vitae;

 

Informaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs în intervalul Luni – Vineri, orele 08:00 – 14:00 şi la numărul de telefon al instituţiei 0256378501.