Joomla Free Template by FatCow Hosting

Anunt Concurs promovare in grad Inspector I Superior - Birou Taxe si Impozite

Published: Friday, 07 April 2017

Având în vedere prevederile art.140 coroborat cu prevederile art.21, alin (1) şi (2) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici primarul comunei Becicherecu Mic anunţă public organizarea probei scrise a concursului în vederea promovării în funcţia publică de conducereşef birou taxe şi impozite, juridic şi registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în data de 09.05.2017, pe durată nedeterminată.

Ţinând cont de prevederile art.21, alin (2) din H.G. nr.611/2008, vă facem cunoscute şi următoarele informaţii:

1. Denumirea funcţiei publice vacante şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a comunei: Şef Birou Taxe şi Impozite, Juridic şi Registru Agricol;

2. Probele stabilite pentru concurs: Concursul de dosare, Proba scrisă şi Proba interviului;

3. Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile de promovare prevăzute de art.66 din Legea nr.188/1999 şi condiţiile speciale prevăzute de art.57, alin (6), lit.a din Legea nr.188/1999;

 

Condiţiile de participare sunt

-       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţelor economice sau în domeniul ştiinţelor juridice, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice sau în domeniul ştiinţelor juridice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-       studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în domeniul ştiinţelor economice/ştiinţelor juridice;

-       să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

-       vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;

-       studii de masterat în domeniul stiinţe economice sau în domeniul stiinţelor juridice, absolvite cu diplomă sau echivalentă;

-       să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Condiţii de desfăşurare ale concursului:

-       Termen limită de depunere al dosarelor 28.04.2017 la secretariatul comunei Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

-       Proba scrisă va fi desfăşurată în data de 09.05.2017, la ora 10:00, la sediul Bibliotecii Locale “Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic” - Becicherecu Mic, str. Gării, nr.1, jud. Timiş;

-       Proba interviului va fi desfăşurată în data de 11.05.2017, la ora 10:00, la sediul Bibliotecii Locale “Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic” - Becicherecu Mic, str. Gării, nr.1, jud. Timiş

                     Bibliografie concurs

-       Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul IX – Impozitele şi taxele locale (art.453 – art.492) ;

-       Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I şi II (art.1 – art.28); Titlul IV, V şi VI (art.93 – art.151);

-       HG nr.1/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice ale Legii nr.227/2015 – Titlul IX;

-       Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;

-       Legea 544/2001, privind accesul la informaţiile de interes public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dosarul de concurs trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art.143 din HG nr.611/2008:

-       formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

-       copia actului de identitate;

-       copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-       copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-       copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

-       cazierul administrativ.

Informaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs în intervalul Luni – Vineri, orele 08:00 – 14:00 şi la numărul de telefon al instituţiei 0256378501.