Joomla Free Template by FatCow Hosting

Anunt Concurs Inspector I - Debutant - Taxe si Impozite

Published: Friday, 29 September 2017

Având în vedere prevederile art.22, alin (1) şi (2) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici primarul comunei Becicherecu Mic anunţă public organizarea concursului de ocupare a postului vacant, Inspector I – Debutant, din cadrul biroului taxe şi impozite, juridic şi registru agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în data de 31.10.2017, pe durată nedeterminată.

Ţinând cont de prevederile art.21, alin (2) din H.G. nr.611/2008, vă facem cunoscute şi următoarele informaţii:

 1. Denumirea funcţiei publice vacante şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a comunei: Inspector I – Debutant – Birou Taxe şi Impozite, Juridic şi Registru Agricol;
 1. Probele stabilite pentru concurs: Concursul de dosare, Proba scrisă şi Proba interviului;
 1. Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile generale prevăzute de art.54, din Legea nr.188/1999, condiţiile de studii: – studii universitare juridice, administrative sau economice de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată juridice, administrative sau economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice.

 

 1. Condiţii de desfăşurare ale concursului:
 • Termen limită de depunere al dosarelor 19.10.2017 la secretariatul comunei Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;
 • Proba scrisă va fi desfăşurată în data de 31.10.2017, la ora 10:00, la sediul Bibliotecii Locale “Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic” - Becicherecu Mic, str. Gării, nr.1, jud. Timiş;
 • Proba interviului va fi desfăşurată în data de 02.11.2017, la ora 10:00, la sediul Bibliotecii Locale “Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic” - Becicherecu Mic, str. Gării, nr.1, jud. Timiş;
 1. Bibliografie concurs
 • Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul VII, Cap VIII – XII, Art.220 – 267 și Titlul VIII, art.268 – 281);
 • Legea nr.134/2010, privind Codul de Procedură Civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Art. 864 – 887);
 • Instrucțiunile ANAF, pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicate în Monitorul Oficial al României nr.975 din 29.12.2015;
 • Legea nr.287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Art.1777 – 1835)
 • Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;

Dosarul de concurs trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Informaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs în intervalul Luni – Vineri, orele 08:00 – 14:00 şi la numărul de telefon al instituţiei 0256378501.