Joomla Free Template by FatCow Hosting

Anunt Concurs Inspector I Debutant - Taxe si impozite 18.03.2019

Published: Thursday, 14 February 2019

Având în vedere prevederile art.22, alin (1) şi (2) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici primarul comunei Becicherecu Mic anunţă public organizarea concursului de ocupare a postului vacant, Inspector I – Debutant, din cadrul biroului taxe şi impozite, juridic şi registru agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în data de 18.03.2019, pe durată nedeterminată.

Ţinând cont de prevederile art.21, alin (2) din H.G. nr.611/2008, vă facem cunoscute şi următoarele informaţii:

 1. Denumirea funcţiei publice vacante şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a comunei: Inspector I – Debutant – Birou Taxe şi Impozite, Juridic şi Registru Agricol;
 1. Probele stabilite pentru concurs: Concursul de dosare, Proba scrisă şi Proba interviului;
 1. Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile generale prevăzute de art.54, din Legea nr.188/1999, condiţiile de studii: – studii universitare juridice, administrative sau economice de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată juridice, administrative sau economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice.
 1. Condiţii de desfăşurare ale concursului:
 • Termen limită de depunere al dosarelor 06.03.2019 la secretariatul comunei Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;
 • Proba scrisă va fi desfăşurată în data de 18.03.2019, la ora 10:00, la sediul Bibliotecii Locale “Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic” - Becicherecu Mic, str. Gării, nr.1, jud. Timiş;
 • Proba interviului va fi desfăşurată în data de 20.03.2019, la ora 10:00, la sediul Bibliotecii Locale “Dimitrie Ţichindeal Becicherecu Mic” - Becicherecu Mic, str. Gării, nr.1, jud. Timiş;
 1. Bibliografie concurs
 • Constituția României;
 • Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal român, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX, art.453 – 494);
 • Norme Metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicate în Monitorul Oficial al României nr.22 din 13.01.2016 (Titlul IX);
 • Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul VII, Cap I, art. 152 – 162);
 • Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;

Dosarul de concurs trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Informaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la secretarul comunei Becicherecu Mic – Hîldan – Macavei Alin – Marian – în intervalul Luni – Vineri, orele 08:00 – 14:00, la numărul de telefon al instituţiei 0256378501 (0762200548) sau pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DETALII COMPLETE AICI