Joomla Free Template by FatCow Hosting

DOCUMENTE NECESARE EMITERE CERTIFICAT DE URBANISM

Published: Friday, 05 May 2017

compartiment urbanism logo text
Pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM se vor avea în vedere prevederile Ordinului nr. 839/12.10.2009 (actualizat) privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv:

ART. 19

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:

- elementele de identificare a solicitantului;

- elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;

- elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

- pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

- pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

(3) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

(4) Potrivit Legii, certificatul de urbanism NU ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Read more: DOCUMENTE NECESARE EMITERE CERTIFICAT DE URBANISM

Ghidul Solicitantului GAL TRIPLEX CONFINIUM

Published: Thursday, 31 March 2016

Ghidul solicitantului GAL TRIPLEX CONFINIUM icon
Ghidul solicitantului pentru participarea la selectia Strategiilor de dezvoltare locala - aferent desfasurarii activitatii GAL TRIPLEX CONFINIUM, este disponibil
 AICI

Participarea comunei Becicherecu Mic in cadrul parteneriatului - GAL TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIATIA GAL TRIPLEX CONFINIUM) in vederea depunerii pentru selectie si in vederea implementarii STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A TERITORIULUI PENTRU PERIOADA 2014-2020 a fost aprobata prin HCL nr. 040 din 28.03.2016, disponibila AICI.

Model de cerere pentru emitere Certificat de Urbanism

Published: Wednesday, 24 February 2016

model cerere emitere certificat de urbanism icon
Modelul de cerere pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM este disponibil 
AICI.

Strategia de dezvoltare a Comunei Becicherecu Mic

Published: Monday, 21 December 2015

strategia de dezvoltare locala icon
Strategia de Dezvoltare locala a Comunei Becicherecu Mic, jud. Timis, pentru perioada 2014-2020 este disponibila 
AICI (adoptata prin HCL nr. 184 din 15.12.2015, disponibila AICI). 

Elaborare Strategie de dezvoltare a Comunei Becicherecu Mic

Published: Tuesday, 10 November 2015

Anunt elaborare Strategie de dezvoltare Icon 200px
Consiliul Local al Comunei Becicherecu Mic isi exprima public intentia de a elabora si de a adopta o Hotarare de Consiliu Local cu caracter normativ in sedinta ordinara a  Consiliului Local Becicherecu Mic organizata in luna decembrie 2015.

Nota de fundamentare, expunerea de motive si proiectul de hotarare pot fi consultate AICI sau prin click pe imaginea alaturata.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI BECICHERECU MIC propusa poate fi descarcata AICI.

Persoana responsabila pentru relatiile cu publicul este dna Chisar Sfetlana Silvana. Propunerile se pot depune in scris la secretariatul comunei sau in format digital la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Termenul limita pentru depunerea observatiilor, a amendamentelor si a propunerilor este 30.11.2015.

In temeiul Art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003, autoritatea publica va fi obligata sa organizeze dezbateri publice, daca este sesizata in termen de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.