Joomla Free Template by FatCow Hosting

Concurs ocupare functie publica de executie Inspector I Debutant - Compartiment Taxe si Impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Becicherecu Mic

Published: Sunday, 23 March 2014

Având în vedere prevederile art.22, alin (1) şi (2) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primarul comunei Becicherecu Mic anunţă public organizarea concursului de ocupare a postului vacant, Inspector I – Debutant, din cadrul compartimentului de taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în data de 15.04.2014.

Ţinând cont de prevederile art.21, alin (2) din H.G. nr.611/2008, vă facem cunoscute şi următoarele informaţii:

  1. Denumirea funcţiei publice vacante şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a comuneiInspector I – Debutant, Compartiment Taxe şi Impozite;
  2. Probele stabilite pentru concurs: Concursul de dosare, Proba scrisă şi Proba interviului;
  3. Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile generale prevăzute de art.54, din Legea nr.188/1999, condiţiile de studii – studii universitare juridice sau economice de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată juridice sau economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăfără condiţii specifice impuse de autoritatea locală;
  4. Condiţii de desfăşurare ale concursului:

-       Termen limită de depunere al dosarelor 04.04.2014 la secretariatul comunei Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

-       Proba scrisă va fi desfăşurată în data de 15.04.2014, la ora 10:00, în sala de consiliu, Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

-       Proba interviului va fi desfăşurată în data de 17.04.2014, la ora 12:00, în sala de consiliu, Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

  1. Bibliografie concurs

-       Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal român, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-       Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.287/2009, privind Codul Civil român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul XI, art. 2279 – 2499);

-       Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei;

-       Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;

Dosarul de concurs trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008:

-       formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

-       copia actului de identitate;

-       copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-       copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

-       cazierul judiciar;

-       adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-       declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Informaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs în intervalul Luni – Vineri, orele 08:00 – 14:00 şi la numărul de telefon al instituţiei 0256378501.