Joomla Free Template by FatCow Hosting

Anunt Concurs Inspector I - Debutant Urbanism

Published: Friday, 18 September 2015

Concurs Inspector I Debutant Urbanism 250px
Av
ând în vedere prevederile art.22, alin (1) şi (2) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publiciprimarul comunei Becicherecu Mic anunţă public organizarea concursului de ocupare a postului vacant, Inspector I – Debutant, din cadrul compartimentului urbanism al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în data de 20.10.2015.

Ţinând cont de prevederile art.21, alin (2) din H.G. nr.611/2008, vă facem cunoscute şi următoarele informaţii:

1. Denumirea funcţiei publice vacante şi încadrarea acesteia în structura organizatorică a comuneiInspector I – Debutant, Compartiment Urbanism;

2. Probele stabilite pentru concurs: Concursul de dosare, Proba scrisă şi Proba interviului;

Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile generale prevăzute de art.54, din Legea nr.188/1999, condiţiile de studii – studii universitare juridice, economice sau stiinţe inginereşti de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată juridice, economice sau stiinţe inginereşti absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăcondiţile de vechime: fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

3. Condiţii de desfăşurare ale concursului:

-       Termen limită de depunere al dosarelor 08.10.2015 la secretariatul comunei Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

-       Proba scrisă va fi desfăşurată în data de 20.10.2015, la ora 10:00, în sala de consiliu, Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

-       Proba interviului va fi desfăşurată în data de 22.10.2015, la ora 12:00, în sala de consiliu, Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr.9, jud. Timiş;

4. Bibliografie concurs

-       Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Hotărârea Guvernului nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilitate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Ordinul MFP nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

-       Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;

Dosarul de concurs trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008:

-       formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

-       copia actului de identitate;

-       copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-       copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

-       cazierul judiciar;

-       adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-       declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Informaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs în intervalul Luni – Vineri, orele 08:00 – 14:00 şi la numărul de telefon al instituţiei 0256378501.